Wydawca treści Wydawca treści

MAŁA RETENCJA GÓRSKA 2, I ETAP 3 ZADANIA

W 2019 roku Nadleśnictwo wykonało 3 obiekty:

 1. „Zabezpieczenie osuwiska w leśnictwie Borowice oddz. 207a” nr rozliczeniowy 13-25-2.1-01

W ramach zadania wykonano: zabudowę osuwiska na długości ok. 105 m; wysokość zabudowy ok. 7 – 12 m; tarasowanie skarpy tam, gdzie to konieczne; uformowanie nachylenia skarpy 1:1; umocnienie skarpy narzutem kamiennym z głazów klinowych o grubości 20-30 cm na geowłókninie i uzupełnienie narzutu frakcją żwirową; wykonanie progu kamiennego z pionowych głazów na długości 107m; uzupełnienie ubytków i stabilizacja istniejącego muru oporowego; wykonanie brodu w celu przekierowania wód opadowych i roztopowych do potoku Myji.

2. „Zabezpieczenie osuwiska w leśnictwach Przełęcz i Jedlinki” nr rozliczeniowy 13-25-2.1-02

W ramach zadania wykonano: zabudowę osuwiska powyżej drogi na długości ok. 30,0 m i poniżej drogi na długości ok. 30,0 m; wykonanie ścieku kamiennego kierującego wody potoku Piszczak do brodu; wylot z brodu w formie progów kamienno-drewnianych; zabudowę za pomocą kaszyc drewniano – kamiennych (skrzyniowych) poniżej drogi w dwóch odcinkach o długościach ok. 18 m; odtworzenie drogi na długości 28 m.  

3. „Zabudowa szlaku w leśnictwie Karpniki oddz. 104m” nr rozliczeniowy 13-25-2.2-01

W ramach zadania wykonano: zabudowę szlaku turystycznego/zrywkowego na długości ok. 365 m przy zachowaniu szerokość szlaku: 2,5 m; wykonano nawierzchnię z kamienia łamanego; zamontowano oraz 8 progów drewnianych oraz 10 wodospustów, służących do przekierowania wód opadowych w kierunku doliny.


Mała Retencja Górska program 2014-2020

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

 • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
 • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
 • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 198 210 514,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł

Autor: Anna Krasoń (źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych)


RETENCJA W NADLEŚNICTWIE ŚNIEŻKA PROGRAM 2007-2013

Nadleśnictwo „Śnieżka” bierze udział w realizowanym przez cztery Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (Katowice, Kraków, Krosno, Wrocław) projekcie pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Finansowanie – III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności).

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W ramach tego projektu na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka" zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. zabudowa potoku górskiego (budowa 30 szt. progów kamiennych, 2 przepustów oraz umocnienie brzegu w postaci kaszycy drewniano-kamiennej) w ramach spowalniania spływu wody,
 2. wykonanie systemu zastawek w początkowych odcinkach cieków w ilości 76 szt.
  w ramach renaturyzacji obszarów podmokłych,
 3. zabudowa szlaków zrywkowych (321 szt. zapór na około 4 km zabudowy)
  w ramach ograniczenia i kontroli nadmiernego spływu powierzchniowego (tzw. retencja stokowa),
 4. budowa 17 zbiorników retencyjnych w pięciu lokalizacjach (leśnictwa: Podgórzyn 2 lokalizacje, Maciejowa, Karpniki i Janowice) w ramach retencjonowania wody. Zbiorniki gromadzą łącznie 14 000 m³ wody.

Działania te mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych
w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.  

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

Oficjalna strona projektu:

http://www.POIS.gov.pl