Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnejprowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Rozwoju i Administracji zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw związanych z obsługą administracyjną Nadleśnictwa, zarządzaniem majątkiem nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem działalności inwestycyjno – remontowych, realizacją Programu Małej Retencji Górskiej. Działem kieruje Zastępca Nadleśniczego ds. Rozwoju i Administracji przy pomocy Sekretarza.

Stanowisko do spraw Pracowniczych  podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Prowadzi całokształt prac z zakresu organizacji, kadr, szkoleń oraz obsługi socjalnej. Do zadań pracownika należy również prowadzenie spraw dotyczących spraw obronnych oraz ochrony Informacji Niejawnych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio sekretarzowi biura nadleśnictwa. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko do spraw edukacji podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Do zadań pracownika należy prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią: komendant i strażnik leśny.
***

 

Leśnictwo Staniszów

Leśnictwo Staniszów o po­wierzchni 690,27 ha, wchodzące w skład obrębu Śnieżka, położone jest na terenie Wzgórz Łomnickich, w środku Kotliny Jeleniogórskiej. Rozciąga się na obszar dwóch gmin wiejskich - Podgórzyn i Mysłakowice oraz miasta Jelenia Góra. Leśnictwo tworzy 18 rozdrobnionych komplek­sów leśnych, w których prowadzona jest przebudowa drze­wostanu, polegająca na zmianie składu gatunkowego drzew zgodnie z lokalnymi, bogatymi siedliskami lasowymi.

Leśnictwo Miłków

Leśnictwo Miłków położone jest we wschodniej części Pogórza Kar­konoskiego, na wysokości od 440 do 910 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 997,88 ha. Tutaj Kotlina Jeleniogór­ska przechodzi stopniowo w grzbiet Karkonoszy. Teren leśnictwa jest zróżnicowany i bardzo bogaty zarówno przyrod­niczo, jak i krajobrazowo. Na urozmaiconych siedliskach wy­stępuje cała gama gatunków roślin drzewiastych i krzewów. Na uwagę zasługuje chociażby zachowana populacja kilku­dziesięciu okazałych jodeł czy imponujące naturalne odno­wienia bukowe i jaworowe. Z siedlisk priorytetowych dla sieci Natura 2000 warto wymienić jaworzynę górską z miesiącznicą trwałą, łęgi i olszyny górskie oraz górskie murawy bliźniczkowe.

Leśnictwo Podgórzyn

Leśnictwo Podgórzyn jest naj­większym leśnictwem, zajmuje po­wierzchnię 1 209,94 ha.

Leśniczówka tego leśnictwa została wybudowana w 1731 roku. Dokumentuje to zabytkowy portal wpisany do rejestru zabytków. Przez pewien okres, w latach 60-tych ubie­głego stulecia znajdowała się tutaj siedziba Nadleśnictwa Śnieżka w Sobieszowie.

Etat cięć zaplanowany na lata 2009-2018 dla Leśnictwa Podgórzyn jest najwyższy i sięga ogółem 93 771 m3. Jedno­cześnie realizowana jest tutaj intensywna przebudowa lasów na drzewostany wielogatunkowe i wielopiętrowe z udziałem buka, jodły, dębu i jawora. Wyróżniające się okazy drzew, które osiągnęły znaczący wiek i rozmiary są inwentaryzowane i typowane na pomniki przyrody. Wśród nich jest okazały jesion „Idy", posadzony na skrzyżowaniu 6 dróg leśnych przez niemieckiego leśniczego i nazwany imieniem jego żony.

Leśnictwo Karpacz

Powierzchnia leśnictwa wynosi 1070,88 ha. Stanowi ją 16 komplek­sów leśnych w gminach Karpacz, Podgórzyn i Mysłakowice. Leśnictwo jest typowo górskie, gdzie przewa­żają typy siedliskowe lasu takie jak: bór mieszany górski, bór górski, bór wilgotny (BMG, BG, BW) z przewagą drzewostanów świerkowych. Od południa na całej długości leśnictwo graniczy z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Lasy leśnictwa stanowią otulinę parku i wchodzą w skład dwóch rodzajów obszarów Natura 2000: siedliskowego - Karkonosze PLH020006 oraz ptasiego - Karko­nosze PLB020007.

Leśnictwo Borowice

Leśnictwo Borowice jest górskim leśnictwem, o powierzchni 1 066,19 ha. Zostało ono najbardziej dotknięte przez klęskę ekologiczną 70 i 80-tych lat ubiegłego stulecia, która dotknęła Sudety. Uprzątnięcie i zagospodaro­wanie uszkodzonych drzewostanów świerkowych było wielkim wysiłkiem całej załogi leśnictwa i współpracują­cych z nią pracowników innych nadleśnictw.

Po odnowieniu, połowa powierzchni leśnictwa to drzewo­stany I i II klasy wieku. Stąd roczne pozyskanie drewna wyno­szące 4-4,7 tys. m3 nie należy do najwyższych. Duża rozpiętość wysokości nad poziomem morza od 510 do 1 140 metrów, wiele tworów skalnych, ciekawie przebiega­jących potoków i szlaków turystycznych sprawia, że leśnictwo jest bardzo atrakcyjne turystycznie.

Leśnictwo Przesieka

Powierzchnia Leśnictwa Przesieka wynosi 1151,19 ha. Od zachodu po­tok Sopot w sposób naturalny two­rzy granicę z Karkonoskim Parkiem Narodowym, w którego otulinie leży całość leśnictwa. Od wschodu nato­miast rzeka Podgórna tworzy granicę z sąsiednim Leśnictwem Borowice. Leśnictwo Przesieka rozciąga się pomiędzy 550, a 1 160 m n.p.m., gdzie w najwyższych partiach, wśród fragmentów górnoreglowych borów świerko­wych, górskich torfowisk przejściowych i trzęsawisk znajduje się ostoja cietrzewia.

 

 

Leśnictwo Maciejowa

Lasy Leśnictwa Maciejowa po­łożone są w północno-wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. Są to rozproszone, niewielkie kompleksy w ilości 30 sztuk, otoczone gruntami rolnymi i terenami zabudowanymi. Razem stanowią powierzchnię ok. 600 ha. Jeden większy kompleks leśny o powierzchni ok. 400 ha znaj­duje się na południowym zboczu Gór Kaczawskich. Lasy leśnictwa graniczą od północy z gruntami Nadle­śnictw: Lwówek Śląski i Złotoryja. Liczne potoki i cieki wodne spływające z Gór i Pogórza Kaczawskiego, stanowiące zlewnię rzeki Bóbr powodują, iż lasy rosnące na tych zboczach są lasami wodochronnymi. Położone są one na wysokości od 350 do 646 m n.p.m. Lokalizacja lasów w dolinach i kotlinach stwarza pro­blem powstawania zmrozowisk, bardzo niekorzystnych przy odnowieniach, które przeprowadza się rocznie na powierzchni ok. 12 ha. Pozyskanie drewna wynosi natomiast ok. 7 000 m3.

Leśnictwo Janowice

Leśnictwo Janowice położone jest w paśmie gór Rudaw Janowickich i obejmuje obszar 1 131,66 ha. Nie­samowite utwory skalne, dolina rzeki Bóbr, Trzcińskie Mokradła, a także ruiny średniowiecznego Zamku Bol­czów oddają charakter leśnictwa. Wśród licznych utworów skalnych na uwagą zasługują Skalny Most wy­rastający u podnóża Dziczej Góry oraz skała Piec stanowiąca punkt widokowy na dolinę Janówki i jej otoczenie. Co ciekawe obie skały charakteryzują się wysokim poziomem promienio­twórczości naturalnej.

Leśnictwo Karpniki

Leśnictwo Karpniki, którego po­wierzchnia wynosi 1 102,89 ha, leży w centralnej części Nadleśnictwa „Śnieżka", w Kotlinie Jeleniogórskiej.  Etat cięć zaplanowany na lata 2009-2018 dla leśnictwa Karpniki jest jeden z wyższych i sięga ogółem 75 003 m3. Pozyskanie drewna od­bywa się zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.Całość leśnictwa położone jest w Rudawskim Parku Kra­jobrazowym i jego otulinie. Cechą charakterystyczną jest występowanie kilku kompleksów stawów hodowlanych.

Leśnictwo Strużnica

Leśnictwo Strużnica jest poło­żone w centralnej części Rudaw Janowickich i obejmuje obszar ponad 1 046 ha. Rozciąga się od Jańskiej Góry i Doliny Janówki na północy do Rozdroża pod Bielcem na południu. Od wschodu leśnictwo graniczy z masywem Dziczej Góry i góry Bielec, od zachodu natomiast sięga wsi Gruszków i obejmuje wzgórze Płonicy (507 m n.p.m.) oraz stożek Mężykowej (543 m n.p.m.) W układzie pionowym najniższy punkty znajduje się w rejonie Karpnik i Strużnicy na wysokości około 430 m n.p.m. a najwyższy na 830 m n.p.m. w rejonie Dziczej Góry. Przez śro­dek leśnictwa przepływa Karpnicki Potok.

Leśnictwo Gruszków

Leśnictwo Gruszków o powierzchni 878,33 ha znajduje się w całości na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. W zasięgu leśnictwa położone są częściowo następujących miejscowości: na zachodzie - Bukowiec z pałacem rodziny von Reden z drugiej połowy XVI w. oraz na północy – wieś Gruszków z licznymi, malowniczymi domami o konstrukcji przysłupowej. W centrum leśnictwa znajduje się dzielnica Kowar – Wojków ze szpitalem Bukowiec i sanatorium Wysoka Łąka (wzorowanym na szwajcarskim Davos). Otoczone są one założeniami parkowymi, z których rozpościera się malowniczy widok na wschodnią część Karkonoszy.

Leśnictwo Bukowa

Leśnictwo Bukowa o powierzchni 715,16 ha położone jest w południowej części masywu Rudaw Janowic- kich, pomiędzy Przełęczą pod Bobrzakiem, górą Rudnik o wysokości 853 m n.p.m., a miastem Kowary. Przez leśnictwo prowadzi żółty szlak turystyczny od Przełęczy Kowarskiej w kierunku Czarnowa, przy którym na uwagę zasługują kępy młodocianych buków, stanowiące urozmaicenie dla rosnących tam świerków. Z Kowar zaś, w kierunku Skalnika prowadzi zielony szlak turystyczny, wzdłuż którego napotykamy zarówno pod starymi świerkami, jak i pod młodszymi brzozami, liczne gniazda jodłowe, założone w ramach prowadzonej obecnie przebudowy drzewo- stanów. Na Starym Trakcie Kamiennogórskim, który do połowy XIX wieku, przemierzały dyliżanse, przewożące pasażerów na trasie Wrocław – Jelenia Góra, obecnie wytyczona jest trasa rowerowa tzw. Obwodnica Rudawska.

Leśnictwo Jedlinki

Leśnictwo Jedlinki o powierzchni 749,50 ha tworzy głównie zwarty kompleks leśny położony nad Kowarami, pełniący rolę wodochronną, krajobrazową oraz rekreacyjną dla tego miasta. Od wschodu leśnictwo otacza rzeka Jedlica, a potok Malina, będący jej dopływem i łączący się z nią w jedną całość na północy, poniżej Kowar, stanowi naturalną granicę na północnym-zachodzie leśnictwa. Do wysokości ok. 600 m n.p.m. spotykamy lasy liściaste z przewagą buka, wyżej dominuje świerk w II klasie wieku, do 40 lat. Teren ten był bardzo dotknięty klęską ekologiczną lat 70 i 80-tych poprzedniego stulecia i wymagał dużego nakładu pracy, aby ponownie go odnowić. Założono tutaj również bloki upraw pochodnych modrzewia z rosnącego nieopodal wyłączonego drzewostanu nasiennego. Etat cięć w Leśnictwie Jedlinki zaplanowany w obowiązującym planie urządzania lasu do 2018 r. jest najmniejszy w nadleśnictwie i wynosi 35 647 m3.

Leśnictwo Przełęcz

Leśnictwo Przełęcz zajmuje powierzchnię 762,53 ha w południowo-zachodniej części Nadleśnictwa „Śnieżka". Jest to najmłodsze leśnictwo powstałe w połowie lat 80-tych z części Leśnictw Jedlinki i Bukowa w celu sprawnego zarządzania terenem po klęsce ekologicznej. Od wschodu i południa Leśnictwo Przełęcz graniczy z Nadleśnictwem Kamienna Góra, od południowego -zachodu z Republiką Czeską, a od zachodu, w niewielkiej części, z Karkonoskim Parkiem Narodowym.

Szkółka Kontenerowa Kostrzyca

W 1992 roku zakupiono w Szwe­cji urządzenia oraz technologię produkcji sadzonek metodą kontene­rową (z zakrytym systemem korzeniowym). Nazwa metody pochodzi od najmniejszego, ale najważniejszego elementu - specjalnego pojemnika (nazwa angielska „container") - doniczek o różnej wielkości w zależności od gatunku przyszłej sadzonki, połączonych w bloki.

Do produkcji materiału szkółkarskiego tą nowoczesną metodą niezbędna jest również odpowiednia infrastruktura, na którą składają się:

- hala produkcyjna, w której znajduje się linia do automatycz­nego napełniania substratem kontenerów i siewu nasion,

- 10 tuneli foliowych o wymiarach 50 x 9 m,

- 7 wolnych pól – kwater o łącznej powierzchni dwóch hektarów.