Wydawca treści Wydawca treści

SZKODNICTWO LEŚNE

Szkodnictwem leśnym nazywamy negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodniczo-leśne oraz na infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem lasu. Oddziaływanie to ma przede wszystkim charakter fizyczny, rzadziej chemiczny.

Szkody ze względu na różnorodność czynów można  przyporządkować  do następujących grup:

 1. bezprawne korzystanie z lasu
 • wyrządzanie szkód w drzewostanach i innych gruntach administrowanych przez Lasy Państwowe
 • szkodliwe pozyskiwanie produktów i surowców pochodzenia leśnego-głównie płodów runa leśnego
 • niszczenie elementów przyrody - zwłaszcza składników prawnie chronionych
 • stwarzanie zagrożenia pożarowego
 • wjazd na tereny leśne bez zezwolenia administracji LP
 • niewłaściwe zachowywanie się na terenie leśnym i jego zaśmiecanie

  2.  kłusownictwo - czyli nielegalne pozyskiwanie zwierzyny poprzez:

 • stosowanie narzędzi kłusowniczych (wnyków, potrzasków)
 • nielegalne użycie broni palnej
 • polowanie z psami (chartami)
 • użycie pojazdów mechanicznych do celów kłusowniczych
 • jak również pozyskanie zwierzyny łownej przez osoby uprawnione ale w sposób niezgodny z przepisami prawa (np. w okresie ochronnym, itp.)
 • czy brak nadzoru nad psami penetrującymi tereny leśne i zagryzającymi zwierzynę

  3.  kradzież lub niszczenie mienia nadleśnictwa:

 • niszczenie obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną lub zagospodarowaniem turystycznym lasu
 • uszkadzanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, szlabanów
 • kradzieże wyposażenia nadleśnictw, maszyn i urządzeń leśnych
 • kradzież siatki grodzeniowej, sadzonek

  4.  kradzież drewna:

 • drewna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych
 • poprzez nielegalny wyrąb lasu

Cechą charakterystyczną wszystkich rodzajów szkód jest większa szkodliwość czynu dla ekosystemu leśnego i prawidłowości prowadzonej gospodarki leśnej niż bezpośrednia korzyść materialna lub użytkowa uzyskana przez sprawcę.

W celu ochrony mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych oraz zwalczania szkodnictwa leśnego powołana została Straż Leśna.

W Nadleśnictwie "Śnieżka" funkcjonuje posterunek Straży Leśnej złożony z dwóch osób - komendanta straży i strażnika.

Strażnicy pełniąc służbę patrolują obszar Nadleśnictwa interweniując w przypadku zauważenia lub zgłoszenia przestępstwa czy wykroczenia.

Kontrolują prawidłowość sprzedaży drewna oraz jego wywóz z lasu.

Straż Leśna współpracuje z policją i strażą graniczną biorąc udział we wspólnych akcjach.

W przypadku ujawnienia przestępstw strażnicy prowadzą dochodzenie, po czym przekazują sprawę do organów ścigania, zaś sprawców wykroczeń karzą mandatami lub kierują daną sprawę do Sądu.