Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Obszary Natura 2000

 

 

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów:

· obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),

· specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),

· obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).

Są to obszary utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub  siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

 

Każdy obszar Natura 2000 posiada dziewięcioznakowy kod.

 • Pierwsze dwa znaki określają przynależność krajową obszaru (w przypadku Polski - PL).

 • Następna litera oznacza rodzaj obszaru Natura 2000:

  B - obszar ptasi,

  H - obszar siedliskowy,

  C – całkowicie pokrywające się obszary ptasi i siedliskowy.

 • Kolejne dwie cyfry określają kod województwa.

 • Pozostałe cztery cyfry stanowią unikalny kod obszaru.

np.: PLH020006 – PL – H – 02 – 0006

 

            Sieć Natura 2000 na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” tworzy 8 obszarów. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się dodatkowo jeszcze jeden obszar PLH 020044 Stawy Sobieszowskie.

 

Tab.1. Ostoje sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie „Śnieżka”.

Lp.

KOD Natura 2000

Nazwa obszaru Natura 2000

Typ obszaru Natura 2000

1

PLC020001

Karkonosze

OZW

2

PLH020011

Rudawy Janowickie

OZW

3

PLB020007

Karkonosze

OSO

4

PLH020037

Góry i Pogórze Kaczawskie

OZW

5

PLH020075

Stawy Karpnickie

OZW

6

PLH 020044

Stawy Sobieszowskie

OZW

7

PLH020076

Źródła Pijawnika

OZW

8

PLH020105

Trzcińskie Mokradła

OZW

 

Dwa obszary Natura 2000 leżące w zasięgu Nadleśnictwa „Śnieżka” posiadają zatwierdzone „Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”: Są to: OZW Rudawy Janowickie PLH020011 oraz OZW Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. Zostały one zatwierdzone następującymi aktami prawnymi:

 • Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020011 Rudawy Janowickie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 3245), następnie zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 26 września 2016 r. poz. 4337),

 • Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 1 października 2014 r. poz. 4023), następnie zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14 września 2017 r. poz. 3805).

    W latach 2011-2013 odbywały się spotkania członków Zespołu Lokalnej Współpracy, których celem było opracowanie założeń do projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Karkonosze PLH020006, Karkonosze PLB020007 oraz Stawy Sobieszowskie PLH020044. Do tej pory PZO dla tych obszarów nie został zatwierdzony.

 

    Na razie Decyzją wykonawczej Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, obszar Natura 2000 Karkonosze PLH020006 został przemianowany na Karkonosze PLC020001. Natomiast nadal trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego OSO Karkonosze PLB020007. Przygotowywane jest połączenie tych dwóch obszarów w jeden - Karkonosze PLC020001.

   

    Przy sporządzaniu nowego PUL na lata 2019-2028 BULiGL opracowało zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OZW Trzcińskie Mokradła PLH020105 dla przedmiotów ochrony wymienionych w Standardowym Formularzu Danych z lutego 2017 r. (źródło: serwis http://natura2000.gdos.gov.pl), w granicach określonych przez jedenasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2017 r., nr 2018/43). Z tego względu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie będzie sporządzał odrębnego planu zadań ochronnych dla tego obszaru (art. 28 ust. 11 pkt 3a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), w granicach gruntów będących
w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka”.

    

    Natomiast od dnia 5 listopada 2019 r. odbywają się spotkania dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowane w związku z opracowywaniem PZO dla fragmentu obszaru Natura 2000 OZW Trzcińskie Mokradła PLH020105 znajdującego się poza zarządem LP. Plan jest realizowany w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0193/16 pn. Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017-2022.

 

     W ramach tego samego projektu od 2020 r. przygotowywane są również plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty: Stawów Karpnickich PLH020075 i Źródła Pijawnika PLH020076.